Όροι και Κανονισμοί


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. Το Πρόγραμμα ANEK Smart Bonus Program (εφεξής το "ANEK Smart Bonus Program") είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβής των επιβατών της ναυτιλιακής εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης (Λεωφ. Κ. Καραμανλή) (εφεξής "ΑΝΕΚ") που εκτελεί πλόες εσωτερικού και εξωτερικού ως ανταμοιβή για την προτίμησή τους στις υπηρεσίες της.

1.2. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της ΑΝΕΚ και των συμμετεχόντων στο ANEK Smart Bonus Program τακτικών επιβατών (εφεξής τα "Μέλη") καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, συλλογής και εξαργύρωσης πόντων του προγράμματος.

1.3. Η ΑΝΕΚ κοινοποιεί στους επιβάτες όλα τα δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες του ANEK Smart Bonus Program καθώς και τις προϋποθέσεις για την συγκέντρωση και εξαργύρωση των πόντων με αντίστοιχες παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσα από την ιστοσελίδα www.aneksmart.gr (και τα σχετικά έντυπα). Ο πόντος είναι μονάδα υπολογισμού του ANEK Smart Bonus Program και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων, καθορίζονται αποκλειστικά από την ΑΝΕΚ κατά την απόλυτο διακριτική της ευχέρεια.

1.4. Η ΑΝΕΚ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων κατά την κρίση της. Στην περίπτωση αυτή η ΑΝΕΚ ενημερώνει τα Μέλη για κάθε αλλαγή με την αναδημοσίευση τους σε κάθε επόμενη έκδοση του παρόντος, καθώς και στην ιστοσελίδα www.aneksmart.gr. Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν από τη δημοσίευση τους. Η συμμετοχή του Μέλους στο ANEK Smart Bonus Program μετά τον χρόνο δημοσίευσης των νέων όρων και προϋποθέσεων συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. ΒΑΘΜΙΔΕΣ - ΚΑΡΤΕΣ

2.1. Το ANEK Smart Bonus Program αποτελείται από τρεις βαθμίδες συμμετοχής:
1) Εγγραφή - πρώτη βαθμίδα - ANEK Smart Friends Card
Με την εγγραφή στο ANEK Smart Bonus Program το μέλος παραλαμβάνει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή την κάρτα ΑΝΕΚ Smart Friends.
2) Αναβάθμιση - δεύτερη βαθμίδα - ΑΝΕΚ Smart Silver Card
Με τη συμπλήρωση 500 πόντων το Μέλος αναβαθμίζεται στην Silver βαθμίδα και αποκτά την πλαστική κάρτα ANEΚ Smart Silver.
3) Αναβάθμιση - τρίτη βαθμίδα - ΑΝΕΚ Smart Gold Card
Με τη συμπλήρωση σε διάστημα δύο (2) ετών 2.500 πόντων το Μέλος αναβαθμίζεται στην Gold βαθμίδα και αποκτά την πλαστική κάρτα ANEΚ Smart Gold.

2.2. Κάθε κάρτα είναι προσωπική, αμεταβίβαστη, και θα αναγράφεται στην ΑΝΕΚ Smart Silver Card και στην ΑΝΕΚ Smart Gold Card το ονοματεπώνυμο του κατόχου δικαιούχου με Λατινικούς χαρακτήρες. Η κάρτα αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΝΕΚ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την αποσύρει ή να την ακυρώσει ή να την αντικαταστήσει με κάρτα της ίδιας βαθμίδας. Η κάρτα δεν είναι πιστωτική και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων.

2.3. Η ΑΝΕΚ μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τις προϋποθέσεις απόκτησης κάθε κάρτας καθώς και τα προνόμια που απολαμβάνει το Μέλος σε κάθε επίπεδο.

2.4. Σε περίπτωση κλοπής, ζημιάς ή απώλειας της κάρτας το Μέλος θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς είτε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα, την οποία μπορεί να βρει στα Κεντρικά Πρακτορεία και στα πλοία και αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.aneksmart.gr ή επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης ANEK Smart στο τηλ. 28210 08800. Στη περίπτωση μη έγκαιρης ειδοποίησης της Εταιρείας από το μέλος, η ΑΝΕΚ δε θα φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν κακόβουλη χρήση από τρίτους, η οποία ενδεχομένως συνοδεύεται από παραποιημένα παραστατικά ταυτοπροσωπίας. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας η κάρτα αντικαθίσταται με νέα κάρτα, η οποία διαθέτει νέο κωδικό και ο παλαιός κωδικός καταργείται για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση φθοράς της κάρτας η κάρτα αντικαθίσταται με νέα, η οποία φέρει τον παλαιό κωδικό και η παλαιά κάρτα επιστρέφεται στην ΑΝΕΚ.

2.5. Η αλλαγή προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να δηλώνεται εγγράφως στην Υπηρεσία Eξυπηρέτησης ΑΝΕΚ Smart ή μέσω του email: smart@anek.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aneksmart.gr. Η ΑΝΕΚ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας Μέλους ή τρίτου που τυχόν προκληθεί λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς δήλωσης των προσωπικών στοιχείων των Mελών.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ANEK SMART BONUS PROGRAM

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο ANEK Smart Bonus Program έχουν οι ενήλικοι επιβάτες της ΑΝΕΚ και τα ανήλικα τέκνα αυτών, τα οποία θα δηλώνονται κατά την εγγραφή στο ANEK Smart Bonus Program από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα. Εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι της ΑΝΕΚ και των θυγατρικών αυτής.

3.2. Για τη συμμετοχή στο ANEK Smart Bonus Program απαιτείται η εγγραφή του Μέλους με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης συμμετοχής που θα βρει ο ενδιαφερόμενος στο σχετικό έντυπο ή στην ιστοσελίδα www.aneksmart.gr .

3.3. Εγγραφή μέσω διαδικτύου: Η εγγραφή του Μέλους γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.aneksmart.gr με την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Με την ηλεκτρονική εγγραφή παρέχεται στο υποψήφιο Μέλος ο δεκαεξαψήφιος κωδικός της κάρτας ANEK Smart Friends, ενώ το μέλος θα λαμβάνει e-mail με την ΑΝΕΚ Friends Card σε ηλεκτρονική μορφή, την οποία θα μπορεί να εκτυπώσει. Η ενεργοποίηση του Μέλους πραγματοποιείται κατόπιν αποδοχής της εγκυρότητας των στοιχείων από την ΑΝΕΚ και αυτομάτως πιστώνονται στο Μέλος πόντοι ως bonus εγγραφής σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της ΑΝΕΚ για το συγκεκριμένο θέμα η οποία δημοσιοποιείται κάθε φορά στην ιστοσελίδα www.aneksmart.gr .

3.4. Εγγραφή με έντυπη αίτηση: Η εγγραφή του Μέλους γίνεται σε όλα τα Κεντρικά Πρακτορεία της ΑΝΕΚ, καθώς και επί των πλοίων αυτής και των θυγατρικών της. Το υποψήφιο Μέλος απαιτείται να συμπληρώσει το πλήρες ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αυτό αναφέρεται στο στοιχείο πιστοποίησης του (ταυτότητα, διαβατήριο), τα λοιπά αιτούμενα στοιχεία στο σύνολό τους και να υπογράψει την έντυπη αίτηση, αποσπώντας και κρατώντας την κάρτα ANEK Smart Friends με τον δεκαεξαψήφιο αριθμό (αριθμό μέλους). Η ενεργοποίηση του Μέλους πραγματοποιείται κατόπιν αποδοχής της εγκυρότητας των στοιχείων από την ΑΝΕΚ και αυτομάτως πιστώνονται στο Μέλος πόντοι ως bonus εγγραφής σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της ΑΝΕΚ για το συγκεκριμένο θέμα η οποία δημοσιοποιείται κάθε φορά στην ιστοσελίδα www.aneksmart.gr .

3.5. Ο λογαριασμός Μέλους είναι μοναδικός για κάθε Μέλος, (εφεξής ο "Λογαριασμός") δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί σε άλλον και σε αυτόν θα καταγράφονται οι πόντοι, τους οποίους συλλέγει και εξαργυρώνει. Το Μέλος σε περίπτωση που έχει δηλώσει ανήλικα τέκνα, θα δύναται να συλλέγει πόντους από τις υπηρεσίες, τις οποίες αγοράζει για αυτά.

3.6. Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσοτέρων Λογαριασμών θα ακυρώνονται οι επιπρόσθετοι λογαριασμοί. H ΑΝΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί αίτηση εγγραφής, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη Μέλος.

3.7. Η ΑΝΕΚ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης συμμετοχής Μέλους στο ANEK Smart Bonus Program σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης των Όρων & Κανονισμών.

3.8. Το Μέλος δύναται να διαγραφεί από το ANEK Smart Bonus Program υποβάλλοντας οποτεδήποτε εντύπως ή μέσω email σχετική αίτηση απευθυνόμενη στην ΑΝΕΚ. Με την υποβολή της αίτησης διαγραφής το Μέλος αποδέχεται τη διαγραφή των πόντων του καθώς και την ακύρωση οιωνδήποτε προνομίων.

3.9. Σε περίπτωση θανάτου Μέλους ο Λογαριασμός καθώς και οι πόντοι ακυρώνονται και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν από άλλο Μέλος ή μη.

4. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ

4.1. Προνόμια Μέλους

4.1.1. Το ANEK Smart Bonus Program είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβής συχνών επιβατών, το οποίο εξασφαλίζει στα Μέλη του προνόμια αναλόγως με τη βαθμίδα της κάρτας.

4.1.2. Η κάρτα ANEK Smart Silver παρέχει έκπτωση 10% επί των καταναλώσεων στα μπαρ, στα self service εστιατόρια και στα a la carte εστιατόρια επί των πλοίων καθώς και στις αγορές από τα καταστήματα των πλοίων. Η παραπάνω έκπτωση στα καταστήματα, δεν ισχύει σε περιόδους εκπτώσεων ή σε είδη σε προσφορά. Από την έκπτωση εξαιρούνται τα είδη καπνιστού, οι κάρτες internet και κινητής τηλεφωνίας όπως επίσης και κάποιες κατηγορίες ειδών στα μπαρ και τα καταστήματά, για τις οποίες τα Μέλη κάθε φορά θα ενημερώνονται από το πλήρωμα του πλοίου.

4.1.3. Η κάρτα ANEK Smart Gold παρέχει έκπτωση 15% επί των καταναλώσεων στα μπαρ και στα self service εστιατόρια και έκπτωση 20% επί των καταναλώσεων στα a la carte εστιατόρια επί των πλοίων καθώς και 10% έκπτωση στις αγορές από τα καταστήματα των πλοίων. Η παραπάνω έκπτωση στα καταστήματα, δεν ισχύει σε περιόδους εκπτώσεων ή σε είδη σε προσφορά. Από την έκπτωση εξαιρούνται τα είδη καπνιστού, οι κάρτες internet και κινητής τηλεφωνίας όπως επίσης και κάποιες κατηγορίες ειδών στα μπαρ και τα καταστήματά, για τις οποίες τα Μέλη κάθε φορά θα ενημερώνονται από το πλήρωμα του πλοίου. Επίσης, παρέχει την δυνατότητα αναβάθμισης θέσης 1 επιπέδου (π.χ. από ΑΒ2 σε Α2 ή από ΑΒ4 σε Α4) μία ώρα μετά την αναχώρηση του πλοίου και εφόσον το επιτρέπει η εκάστοτε διαθεσιμότητα.

4.1.4. Σε κάθε περίπτωση για την παροχή των προνομίων είναι απαραίτητη η προηγούμενη επίδειξη της κάρτας μέλους μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριο. Τα ειδικά προνόμια ισχύουν αποκλειστικά στα πλοία της ANEK LINES

4.1.5. Η ΑΝΕΚ δύναται να εντάξει στο ANEK Smart Bonus Program δυνάμει Παραρτήματος Προνομίων το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων περαιτέρω εκπτώσεις, είδη υπηρεσιών και καταναλώσεων για τα οποία θα παρέχονται εκπτώσεις αναλόγως με τη βαθμίδα συμμετοχής.

4.2. Συγκέντρωση πόντων

4.2.1. Τα Μέλη συγκεντρώνουν πόντους με την αντιστοιχία ενός Ευρώ με ένα πόντο (1 euro = 1 πόντος) καταρχήν με την δαπάνη για την αγορά εισιτηρίων επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων, ρητώς εξαιρουμένων των ασυνόδευτών οχημάτων, τρέιλερ, οχημάτων μεταφερόμενων με φορτωτική, εμπορευμάτων και μικροδεμάτων και επιπροσθέτως με όσες δαπάνες επί των πλοίων θα εντάξει στο ANEK Smart Bonus Program η ΑΝΕΚ δυνάμει του Παραρτήματος Συγκέντρωσης Πόντων, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων, για όλες τις γραμμές που εξυπηρετούν ή άλλων συμβεβλημένων με το ANEK Smart Bonus Program εταιρειών. Σε περίπτωση που το ποσό περιλαμβάνει δεκαδικό αριθμό ίσο ή μεγαλύτερο του ημίσεως της μονάδας, στρογγυλοποιείται με τον αμέσως επόμενο αριθμό πόντων. Σε περίπτωση που το ποσό περιλαμβάνει δεκαδικό αριθμό μικρότερο του ημίσεως της μονάδας, στρογγυλοποιείται με τον αμέσως προηγούμενο αριθμό.

4.2.2. Η ΑΝΕΚ δύναται αναλόγως με την εκάστοτε εμπορική πολιτική που επιθυμεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να εφαρμόσει, να παρέχει επιπρόσθετους πόντους σε συγκεκριμένες γραμμές ή/και σε συγκεκριμένα πλοία ή/και συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή/και συγκεκριμένες κατηγορίες εισιτηρίων τις οποίες κάθε φορά η ΑΝΕΚ θα ορίζει.

4.2.3. Κατά τη διαδικασία κράτησης και έκδοσης του εισιτηρίου του είτε μέσω του δικτύου πωλήσεων είτε μέσω διαδικτύου το Μέλος θα δηλώνει/καταχωρεί τον αριθμό της κάρτας του για την πίστωση των πόντων.

4.2.4. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν δηλώσει εγκαίρως την ιδιότητά του ως μέλος καθώς και τον αριθμό κάρτας του κατά την κράτηση ή έκδοση του εισιτηρίου του, ή έχει διαπιστώσει ότι δεν έχουν καταχωρηθεί οι πόντοι του, η ΑΝΕΚ του παρέχει τη δυνατότητα να δηλώσει αυτό προκειμένου να μην απωλέσει τους πόντους που θα δικαιούνταν με γραπτό αίτημα προς την ΑΝΕΚ μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνσή ΑΝΕΚ LINES - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης ΑΝΕΚ Smart - Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή Τ.Κ. 731 00 Χανιά - Κρήτη ή μέσω e-mail: smart@anek.gr εντός 1 μήνα από το ταξίδι, δηλώνοντας τον αριθμό της κάρτας και αποστέλλοντας πρωτότυπο ή φωτοτυπία του αποκόμματος του εισιτηρίου και του αντιγράφου της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

4.2.5. Το ευεργέτημα της συγκεντρώσεως πόντων παρέχεται και σε ανήλικο τέκνο Μέλους ως εξής: στο Λογαριασμό Μέλους θα καταχωρούνται οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί για λογαριασμό του τέκνου, είτε αυτό πραγματοποιεί το ταξίδι μόνο του είτε συνοδεία του γονέα/ασκούντα την επιμέλεια-Μέλους είτε συνοδεία τρίτου.

4.2.6. Οι πόντοι δεν έχουν ουδεμία εμπορική ή ανταλλάξιμη με χρήμα σε οιοδήποτε νόμισμα αξία.

4.2.7. Οι πόντοι θα εμφανίζονται στο Λογαριασμό του Μέλους εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση του ταξιδιού για το οποίο αγοράσθηκαν από το Μέλος το/τα εισιτήριο/α και το Μέλος, εφόσον έχει εγγραφεί ηλεκτρονικώς στο ANEK Smart Bonus Program, θα μπορεί να παρακολουθεί την καταχώρηση των πόντων στην διεύθυνση www.aneksmart.gr . Όσα Μέλη έχουν εγγραφεί στο ANEK Smart Bonus Program μέσω της έντυπης φόρμας συμμετοχής, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τον online Λογαριασμό τους προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τους πόντους τους.

4.2.8. Το Μέλος θα πρέπει να φυλάσσει τα αποκόμματα των εισιτηρίων του έως ότου πιστωθούν οι πόντοι στον λογαριασμό του.

4.3. Εξαργύρωση πόντων

4.3.1. Η συμμετοχή του Μέλους στο ANEK Smart Bonus Program παρέχει το δικαίωμα εξαργύρωσης των πόντων με υπηρεσίες, εισιτήρια, εκπτώσεις επί εισιτηρίων ή/και προϊόντα παρεχόμενες/α από την ΑΝΕΚ, θυγατρικές αυτής ή /και συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις.

4.3.2. Το δικαίωμα εξαργύρωσης πόντων θα λαμβάνει χώρα στα Κεντρικά Πρακτορεία της ΑΝΕΚ και μπορούν να εξαργυρωθούν καταρχήν στην αγορά εισιτηρίων, όλου ή μέρους του τιμήματος και η ΑΝΕΚ δύναται να παράσχει διαφορετική αναλογία εξαργύρωσης πόντων επιλεκτικώς δυνάμει Παραρτήματος Εξαργύρωσης Πόντων, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

4.3.3. Οι πόντοι είναι ακέραιοι και δεν δύνανται δεκαδικοί αριθμοί αυτών, σε περίπτωση εξαργύρωσης πόντων για την κάλυψη της συνολικής τιμής του εισιτηρίου, οι πόντoι, οι οποίοι θα αφαιρούνται, θα στρογγυλοποιούνται, αν είναι μικρότεροι του ημίσεως της μονάδας με τον προηγούμενο αριθμό ή αν είναι ίσοι ή μεγαλύτεροι του ημίσεως της μονάδας με τον αμέσως επόμενο αριθμό. Η εξαργύρωση πόντων για την κάλυψη μερικώς της τιμής εισιτηρίου θα λαμβάνει χώρα μόνο για ποσά χωρίς δεκαδικούς ή για ποσά που περιλαμβάνουν πενήντα λεπτά.

4.3.4. Η πρώτη εξαργύρωση πόντων θα είναι εφικτή εφόσον έχουν συγκεντρωθεί οι απαιτούμενοι πόντοι βάσει του παραρτήματος εξαργύρωσης. Ως ελάχιστο ποσό εξαργύρωσης ορίζονται τα 10 Ευρώ.

4.3.5. Το εισιτήριο που θα παραλαμβάνεται από εξαργύρωση πόντων θα είναι συγκεκριμένης ημερομηνίας και δρομολογίου, δεν θα ακυρώνεται και θα είναι δυνατή η μετατροπή του σε ανοικτής ημερομηνίας με ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης του. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται το καταβληθέν αντίτιμο του ναύλου και οι πόντοι που έχουν εξαργυρωθεί. Ο επιβάτης με ανοιχτό εισιτήριο πρέπει να κάνει έγκαιρα κράτηση και σε περίπτωση που ταξιδέψει κατά την περίοδο ισχύος ενός νέου τιμοκαταλόγου, υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά που προκύπτει ή να εξαργυρώσει επιπλέον πόντους.

4.3.6. Το δικαίωμα εξαργύρωσης θα δύναται να πραγματοποιείται μόνο στο όνομα του ίδιου του Μέλους (κύριο Μέλος) εφόσον γίνει ταυτοποίηση του κατόχου της κάρτας προσκομίζοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

4.3.7. Οι πόντοι δεν μπορούν να ανταλλαγούν με χρήματα και οι πόντοι που εξαργυρώνονται, δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.

4.3.8. Σε περίπτωση κατά την οποία εντός 2 χρόνων το Μέλος δεν έχει συγκεντρώσει ή εξαργυρώσει καθόλου πόντους, τότε η ΑΝΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την κάρτα και να ακυρώσει τη συμμετοχή του Μέλους στο ANEK Smart Bonus Program. Οι πόντοι διαγράφονται, όταν ένας συγκεκριμένος Λογαριασμός κλείσει ή όταν το ANEK Smart Bonus Program διακόψει τη λειτουργία του.

4.3.9. Οι πόντοι έχουν ημερομηνία ισχύος 2 χρόνια από την ημερομηνία συλλογής τους. Μετά το πέρας αυτής ακυρώνονται αυτόματα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν.

4.3.10. Οι πόντοι συγκεντρώνονται, μεταφέρονται ή εξαργυρώνονται, όπως καθορίζουν οι παρόντες Όροι & Κανονισμοί. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, παραχώρηση, πώληση, ανταλλαγή ή μεταφορά πόντων, ή προσπάθεια για κάτι τέτοιο, συνιστά σοβαρή παραβίαση των Κανονισμών. Οποιοιδήποτε πόντοι δεν συλλέγονται ή κρατούνται σύμφωνα με αυτούς τους Όρους & Κανονισμούς, είναι άκυροι και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν. Τέτοιοι πόντοι θα διαγράφονται από τον Λογαριασμό και σε περίπτωση που έχουν ήδη εξαργυρωθεί, θα ακυρώνεται η σχετική παροχή από την ΑΝΕΚ.

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1.
Γενικά
Η ΑΝΕΚ δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει το ANEK Smart Bonus Program μονομερώς και οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη ειδοποίηση 2 μηνών προς τα Μέλη της εντός του οποίου χρονικού διαστήματος δύνανται να εξαργυρώσουν τους πόντους τους. Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, πτώχευσης ή λύσης με οιονδήποτε τρόπο της ΑΝΕΚ το ANEK Smart Bonus Program ακυρώνεται αυτόματα και ταυτόχρονα ακυρώνονται οι Λογαριασμοί και όλοι οι συγκεντρωθέντες πόντοι των Μελών, εκτός αν η ΑΝΕΚ αποφασίσει άλλως κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η ΑΝΕΚ ουδεμία υποχρέωση θα έχει έναντι των Μελών της εκ του ANEK Smart Bonus Program και τα Μέλη δεν θα δύνανται να εγείρουν οιαδήποτε αξίωση εξ αυτής της αιτίας.

5.2. Ευθύνη

5.2.1. H ευθύνη της ΑΝΕΚ έναντι των Μελών ή/και των τέκνων τους αναφορικά με το ANEK Smart Bonus Program είναι περιορισμένη. Η ΑΝΕΚ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη- ακόμη και για αμέλεια ή για οποιαδήποτε ζημία αρχική ή επιγενόμενη που απορρέει από την χρήση και εφαρμογή του ANEK Smart Bonus Program. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ευθύνη της ΑΝΕΚ, συμβατική ή εξωσυμβατική ή άλλη, προς αποζημίωση των Μελών ή/και για ζημίες, απώλειες ή έξοδα, που προέκυψαν από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη, θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ νέου πίστωση του Λογαριασμού του Μέλους με τους πόντους που αντιστοιχούν στην επίδικη προσφορά. Η ΑΝΕΚ δεν ευθύνεται για απώλειες, καθυστερήσεις, αποθετικές ή έμμεσες ζημίες.

5.2.2. Η ΑΝΕΚ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία άμεση ή έμμεση, η οποία προκλήθηκε από τη χρήση προσφοράς του ANEK Smart Bonus Program με την προϋπόθεση ότι στην εν λόγω περίπτωση ο παροχέας της προσφοράς είναι τρίτος και όχι η ΑΝΕΚ. Η εν λόγω ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον τρίτο - παροχέα της προσφοράς.

5.2.3. Η ΑΝΕΚ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε Μέλη ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχειών των Μελών ή τη μη έγγραφη γνωστοποίηση στην ΑΝΕΚ τυχόν αλλαγής των προσωπικών τους στοιχείων.

5.2.4. Η ΑΝΕΚ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακριβόχρονη εκτέλεση των υπηρεσιών ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών.

5.2.5. Η ΑΝΕΚ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλοιώσεις του κειμένου και περιεχομένου των Όρων κατά την εκτύπωση του εν λόγω εντύπου ή άλλων σχετικών εντύπων του ANEK Smart Bonus Program ή την εμφάνιση του στην ιστοσελίδα: www.aneksmart.gr από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων - μη προστηθέντων της που τυχόν έχουν σχέση με το ANEK Smart Bonus Program.

5.3 Επικοινωνία - Παράπονα
Για οποιαδήποτε επικοινωνία που αφορά στο πρόγραμμα και στην λειτουργία του, το Μέλος θα πρέπει να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης ΑΝΕΚ Smart στο τηλ.: 28210 08800 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα- Παρασκευή 9π.μ. - 5μ.μ. ή στο e-mail: smart@anek.gr ή συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.aneksmart.gr .

5.4. Διέπον Δίκαιο - Αρμόδια Δικαστήρια
Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί του ANEK Smart Bonus Program και κάθε διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει σε σχέση με αυτούς και εν γένει σε σχέση με την ΑΝΕΚ και τα μέλη του προγράμματος, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Χανίων Κρήτης.

5.5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Είσοδος μέλους