Προσωπικά Δεδομένα

5.5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Ν.2472/1997)

Τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών και των τέκνων τους συλλέγει και θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» αποκλειστικά για τον σκοπό του ANEK Smart Bonus Program ή για στατιστικούς και οικονομικούς σκοπούς ή για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης.

5.5.2. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της έντυπης αίτησης εγγραφής στο ANEK Smart Bonus Program ή με τη συμπλήρωση και αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης κατά την διαδικασία του όρου 3 του παρόντος, ο επιβάτης θεωρείται ότι παρέχει αυτοδικαίως στην ΑΝΕΚ την συναίνεσή του κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/97 για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου ή των τέκνων του προς τους προαναφερθέντες σκοπούς. Υποψήφιο Μέλος που δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μην προχωρήσει στην εγγραφή του στο εν λόγω ANEK Smart Bonus Program, θεωρούμενης, σε διαφορετική περίπτωση, της υπάρξεως συναινέσεως εκ μέρους του, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του ANEK Smart Bonus Program.

5.5.3. Η ΑΝΕΚ δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των Μελών σε συνεργαζόμενες εταιρείες - παροχείς προσφορών του ANEK Smart Bonus Program και να ενημερώνει τα Μέλη για τυχόν προσφορές των συνεργαζόμενων εταιρειών ενεργώντας εντός της λειτουργίας και των σκοπών του ANEK Smart Bonus Program.

5.5.4. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα Μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει των διατάξεων του Ν.2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ως ισχύει.

5.5.5. Η ΑΝΕΚ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του αριθμού τηλεφώνου, διεύθυνσης κατοικίας και ηλεκτρονικής διεύθυνσης κάθε Μέλους με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων (newsletter) που αφορούν νέα της εταιρείας, όπως προσφορές, δρομολόγια, αναχωρήσεις πλοίων, ή/και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών του ANEK Smart Bonus Program.

5.5.6. Το Μέλος έχει δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter της ΑΝΕΚ και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης προς το e-mail: smart@anek.gr ή στο Fax: 28210 36200.

Είσοδος μέλους